admin 发表于 2018-4-6 20:02

篮球宝贝陈瑀涵写真图集

中文名:陈瑀涵
英文名:Bella Chen
身高:173 cm
体重:51kg
出生日期:1984年2月18日
血型:O型
星座:水瓶座
籍贯:台湾
学历:中国文化大学 中国戏剧学系
荣誉:2004年中华港都小姐冠军,2006年亚洲小姐台湾赛区亚军

页: [1]
查看完整版本: 篮球宝贝陈瑀涵写真图集